Uncategorized

Ametijuhend

ÕPETAJA AMETIJUHEND

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Haridustehnoloogi ametikoha eesmärk on omada kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi

1.2. Haridustehnoloogi ametikohale võetakse tööle konkursi alusel

1.3. Koolieelse lasteasutuse haridustehnoloogi kvalifikatsiooninõuded on kehtetestatud haridusministri määruses nr

1.4. Haridustehnoloog sõlmib ja lõpetab lepingu koolieelse lasteaia juhatuse liige

1.5. Haridustehnoloogi asendab tema äraolekul vahetu juhi poolt määratud töötaja

1.6. Haridustehnoloog allub ja annab oma tööst aru vahetult juhile

1.7. Haridustehnoloog juhindub oma tegevuses:

 

1.7.1. Kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest, Tööandja käskkirjadest, suulistest ja kirjalikkest korraldustest juhistest;

1.2. Koolieelse lasteaia põhikirjast.

1.7.3. Koolieelse lasteaia õppekavast.

1.7.4. Tööandja sisekorraeeskirjadest.

1.7.5. Oma töölepingust.

1.7.6. Käesolevast ametijuhendist.

1.7.7. Pedagoogilistest põhimõtetest

 

  1. PÕHIÜLESANDED

2.1. Lapsekeskse õpi- ja kasvukeskkonna loomine.

2.2. Koostöö lapsevanematega ja kaastöötajatega.

2.3. Koolieelse lasteasutuse töötajate digipädevuste kaardistamine, koolituste korraldamine ja läbiviimine.

2.4. Tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalsete õppevarade loomisel.

2.5. Digiõppealaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine koolieelses lasteasutuses

2.6. Digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine.

2.7. Digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine.

 

  1. KOHUSTUSED

3.1. Koolieelse lasteasutuse üldise arengu kaasaaitamine.

3.2. Tähtaegadest kinnipidamine.

3.3. Pedagoogilise nõukogu koosolekutest kinnipidamine.

3.4. Laste, perede ja klientidega seotud informatsiooni ja andmete kaitsmine.

3.5. Tööaja otsetarbekas planeerimine.

3.6. Töökoha korrashoid.

3.7. Tööandja vara heaperemehelik kasutamine.

3.8. Rahaliste vahendite otstarbekas kasutamine.

3.9. Viisakas ja lugapidav suhtlemine töökaaslastega.

3.10. Lapsi puudutava oluline informatsiooni edestamine vahetule juhile.

3.11. Tervisetõendi esitamine ja vajadusel selle uuendamine.

3.12. Osalemine koosolekutel, ühisüritustel ja väljasõitudel.

3.13. Sisekoolitusel osalemine ja vähemalt 1x aastas nende korraldamine.

3.14. Töökaaslaste nõustamine ja abistamine nii pedagooglises töös kui ka digitaalsetes küsimustes.

3.15. Hoidumine tegudest ja väljendusviisidest, mis annavad lastele halba eeskuju.

3.16. Hoidumine tegudest ja väljendusviisidest, mis kahjustavad lasteaia mainet.

3.17. Koolieelse lasteasutuse kodulehe haldamine, milleks on piltide üleslaadmine 1 x kuus, plaanide üleslaadimine ja informatsiooni avaldamine.

3.18. Nõustab juhtkonda vajalike ja sobivate IKT vahendite soetamisel.

3.19. Abistab pedagooge õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel.

3.20. Kogub informatsiooni digiõppe võimaluste kasutamise ja sellega seotud probleemide ning vajaduste kohta koolieelses lasteasutuses.

3.21. Korraldab infotehnoloogia ja teiste õpivaldkondade vahelist integratsiooni.

 

  1. ÕIGUSED

4.1 Kasutada lasteaias olevaid materjale, vahendeid, olemasolevaid digitaalseid vahendeid õppe-ja kasvatustöö planeerimiseks ja läbiviimiseks.

4.2. Teha ettepanekuid õppe- ja mänguvahendite, digitaalsete vahendite uuendamiseks.

4.3. Saada ametialast koolitust vastavalt tööandja võimalustele.

4.4. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

4.5. Võtta vastu oma tööülesannetest lähtuvaid otsuseid.

4.6. Saada ülesannete täimiseks andmeid, dokumente ja teavet lasteasutuse töötajatelt.

4.7. Saada tagasisidet oma töö kohta koolieelse lasteasutuse juhtkonnalt.

 

  1. VASTUTUS

5.1. Haridustehnoloog vastutab temale käesoleva ametijuhendiga pandud kohustuste kvaliteetse

ja õigeaegse täitmise eest.

5.2. Laste ohutuse tagamise ja tervise hoidmise eest.

5.3. Lastele eakohase, arendava ja lapsepärase õpikeskkonna loomise eest.

5.4. Lapsi ja peresid puudutava informatsiooni ja andmete kaitsmise eest.

5.5. Tööandja huvide kaitsmise eest;

5.6. Dokumentatsiooni korrektse täitmise ja aruandluse õigeaegse esitamise eest;

5.7. Lasteaia varade otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise ja säilitamise eest.

 

  1. NÕUDED

6.1. Pedagoogiline haridus.

6.2. Keelekasutus peab vastama eesti kirjakeele normidele.

6.3. Haridustehnoloog peab valdama inglise keelt suhtlustasandil.

6.4. Väga hea IKT vahendite oskus.

6.5. Haridustehnoloogiliste pädevuste olemasolu vastavalt HITSA digipädevuste standardist.

 

  1. LÕPPSÄTTED

7.1. Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele.

7.2. Ametijuhend on Töötaja ja Tööandja vahel sõlmitud Töölepingu lahutamatu osa,

mis on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks

jääb Töötajale ja teine Tööandjale.

 

Kasutatud allikad

Praktika lasteaia õpetaja ametijuhend

Eesti Haridustehnoloogide Liit. (http://www.haridustehnoloogid.ee/haridustehnoloogidest/

Üldhariduskooli haridustehnoloogi ametijuhend. https://www.scribd.com/document/25866605/Uldhariduskooli-haridustehnoloogi-ametijuhend

Õpetajate digipädevus https://media.voog.com/0000/0034/3577/files/ISTE_NETS_A_(Estonian).pdf

Haridustehnoloogi ametijuhend. http://voru.edu.ee/images/Haridustehnoloog_ametijuhend.pdf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s